بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

بخش CCU وpost CCu :
 
مراقبت دائم از بیماران قلبی در بخش 8 تخته CCU و یک تخت جهت عملیات ویژه و 4 تخته post CCU  با مانیتورهای پیشرفته و کارد آموزش دیده مجرب انجام میشود . در مجاورت این بخش دستگاههای مجهز و پیشرفته اکوکاردیوگرافی ، داپلر رنگی و تست ورزش برای ارائه خدمات سایر بیماران آماده می باشد . و همچنین دستگاه هولترمانیتورینگ برای بیماران در این بخش موجود می باشد.. دستگاه ونتیلوتور برای بیماران نیز در این بخش موجود می باشد.