بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش جراحی عمومی :
 
که شامل 40 تخت جهت تمامی اعمال جراحی سرپائی و جنرال میباشد. و متخصصین بنام جراحی در رشته های مختلف و کادر مجرب آماده ارائه خدمات میباشند. همچنین تیم جراحی مغز و اعصاب مجرب آماده ارائه خدمات برای بیماران می باشد.