بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش آزمایشگاه :
 
تمامی آزمایشات بیوشیمی ، انگل شناسی ، هورمونی ، ایمونولوژی ، هماتولوژی , پاتولوژی , ایمونوهیستوشیمی , فروزن سکشن و سایر تستهای تشخیصی روتین و تخصصی در تمام 24 ساعت انجام و اماده فعالیت بوده و پذیرش جوابدهی سریع دارد. بخش بانک خون نیز اقدامات لازم در رساندن خون به بیماران را انجام میدهد.