بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تعرفه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 1172000    
اتاق دو تخته 1172000    
اتاق عمومی 1172000    
ای سی یو 5438000    
سی سی یو 2719000    
پست سی سی یو 1172000    
تخت نوزاد وكات 586000    
انکوباتور 821000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 1172000    
تخت همراه خصوصي 616000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 95200  
کا بیهوشی 95200  
     

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 5280000    
اتاق دو تخته 4224000    
اتاق عمومی 2816000    
ای سی یو 8800000    
سی سی یو 6160000    
پست سی سی یو 4840000    
تخت نوزادوكات 1980000    
انکوباتور 2816000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 7000000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 370000  
کا بیهوشی 330000  

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 5280000    
اتاق دو تخته 4224000    
اتاق عمومی 2816000    
ای سی یو 8800000    
سی سی یو 6160000    
پست سی سی یو 4840000    
تخت نوزادوكات 1980000    
انکوباتور 2816000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 7000000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 400000  
کا بیهوشی 400000