بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

صورت قراردادها

بستري

سرپايي

ردیف

قرارداد

تعرفه

بيمه

بيمار

تفاوت

بيمه

بيمار

تفاوت

1

کانون سردفتران ودفترياران

کانون سردفتران ودفترياران

100

0

دارد

100

0

دارد

2

آزاد

آزاد

0

100

دارد

0

100

دارد

3

آزاد- غيرايراني

آزاد- غيرايراني

0

100

دارد

0

100

دارد

4

اتيه سازان حافظ

آتيه سازان حافظ

100

0

ندارد

100

0

ندارد

5

ارتش کارکنان وظيفه - عادی

بيمه ها

90

10

دارد

100

0

دارد

6

ارتش بدون فرانشيز

ارتش مكمل

100

0

ندارد

100

0

ندارد

7

ارتش بيماريهاي خاص

ارتش مكمل

100

0

ندارد

100

0

ندارد

8

ارتش جانباز

ارتش جانباز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

9

ارتش سرپايي

ارتش سرپايي

70

30

ندارد

70

30

ندارد

10

البرز

البرز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

11

البرز -کارکنان بانک ملي

البرز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

12

بازنشته كارمندي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

13

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ايران

100

0

ندارد

100

0

ندارد

14

بانك تجارت

آزاد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

15

بانك رفاه

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

16

بانك سپه

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

17

بانك سامان

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

18

بانك صادرات

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

19

بانك صنعت ومعدن

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

20

بانك كشاورزي

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

21

بانك مسكن

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

21

بانك ملت

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

22

بانك ملي

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

23

بنياد پانزده خرداد

بنياد پانزده خرداد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

24

بنياد شهيد

بنياد شهيد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

25

بيمه پارسيان

بيمه پارسيان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

26

بيمه کارآفرين

بيمه کارآفرين

100

0

ندارد

100

0

ندارد

27

بيمه آرمان

بيمه آرمان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

28

بيمه آسيا کارت آرامش

بيمه آسيا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

29

بيمه ارتش مکمل

ارتش مكمل

75

25

ندارد

70

30

ندارد

30

بيمه اسيا

بيمه آسيا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

31

بيمه ايران

بيمه ايران

100

0

ندارد

100

0

ندارد

32

بيمه تصادفي ارتش

ارتش مكمل

95

5

دارد

70

30

دارد

33

بيمه تصادفي معاونت درمان

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

34

بيمه دانا

بيمه دانا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

35

بيمه دانا کارت طلايي

بيمه دانا کارت طلايي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

36

بيمه دي

بيمه دي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

37

بيمه رازي

بيمه رازي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

38

بيمه روستائي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

39

بيمه سامان

بيمه سامان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

40

ارتش کارکنان وظیفه- مکمل

ارتش مكمل

75

25

ندارد

70

30

ندارد

129

بيمه سينا

بيمه سينا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

181

بيمه معلم

بيمه معلم

100

0

ندارد

100

0

ندارد

209

بيمه ميهن

بيمه ميهن

100

0

ندارد

100

0

ندارد

101

تامين اجتماعي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

153

تامين اجتماعي ارجاعي

بيمه ها

100

0

دارد

70

30

دارد

185

تامين اجتماعي بدون فرانشيز

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

152

تامين اجتماعي فوت شده

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

107

تامين اجتماعي مكمل

بيمه ها

95

5

دارد

70

30

دارد

130

جهادكشاورزي

جهادكشاورزي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

102

خدمات درماني

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

105

خويش فرما

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

104

سايراقشار

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

228

سلامت همگاني

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

117

شركت نفت

شركت نفت

100

0

ندارد

100

0

ندارد

184

صدا و سيما بازنشسته

صدا و سيما

90

10

ندارد

90

10

ندارد

183

صدا و سيما شاغلين

صدا و سيما

80

20

ندارد

80

20

ندارد

227

صندوق ايرانيان

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

131

كمك رسان

كمك رسان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

173

كميته امداد

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

175

وزارت نيرو

بيمه ايران

75

25

ندارد

75

25

ندارد