بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

ایمنی بیمار:
 
استانداردهای بیمارستان دو مقدار ایمنی بیمار شامل مواردی است که در پنج گروه طبقه بندی می شود.
 
 • حاکمیت و رهبری
 • جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه
 • خدمات بالینی ایمنی ایمن و مبتنی بر شواهد
 • محیط ایمن
 • آموزش مداوم
 
این پنج گروه استاندارد هر کدام دارای استانداردهای الزامی ، استانداردهای اساسی و استانداردهای پیشرفته می باشد.
نکته: استانداردهای الزامی ، استانداردهای هستند که بر اساس به رسمیت شناخته شدن بیمارستان به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ضروری است.
در گروه استاندارد حاکمیت و رهبری
مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار ملزم می باشد.
بیمارستان دارای خط مشی ها و راهنماها و روش های اجرایی برای تمام واحدها-بحثها و نیروهای خدمات پشتیبانی خود است.
 • در گروه استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه بیمارستان شناسایی صحیح هویت بیمار و احراز آن را در تمامی مراحل درمان تضمین می نماید.
 • در گروه استانداردها خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد بیمارستان دارای سیستمی به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت های مکتسبه از خدمات سلامت است. بیمارستان ایمنی خون و فراورده های خون و جراحی را تضمین می نماید.
 • در گروه استانداردهای محیط ایمن بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسامدها می باشد.
استانداردهای آموزش مداوم
 
بیمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقاء حرفه ای کارکنان در زمینه ایمنی بیمار دارد.
کمیته ایمنی بیمار در راستای اهداف بیمارستان در زمینه ایمنی سازمان بر اساس 9 راه حل ایمنی فعالیت می نماید.
 
( تابلوی 9 راه حل ایمنی بیمار )
 
اهداف کمیته ایمنی بیمار:
 
 • بهبود فرهنگ بیمار ، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارایه فرصت ها
 • ایجاد فرهنگ باز و مبتنی بر یادگیری و ارتقاء مداوم از هرگونه سرزنش و تنبیه فردی در کلیه سطوح بیمارستانی
 • تجزیه و تحلیل وقایع تحدید کننده ایمنی بیمار
 
بر اساس راندمان مدیریت ایمنی حداکثر هر دو ماه یک بار بر اساس چک پست های مربوطه انجام می گیرد. نتایج بازدید به صورت ماهیانه جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اقدامات اصلاحی در مورد آنها انجام می گیرد.