بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

واحد بهبود کیفیت:
 
بیمارستان به دلیل دارا بودن مدیریت کیفیت یکسری مقررات برای استفاده از فرمها ایجاد کرده است که بدون شناسایی دفتر حاکمیت بالینی و بهود کیفیت استفاده از هر فرمی ممنوع می باشد. لذا برای تغییر و یا اصلاح فرمها بایستی از طریق بهبود و کیفیت اقدام گردد.
هر واحد روش اجرایی مخصوص به خود را دارد که توسط دفتر بهبود کیفیت با هماهنگی مسئول واحد نگارش شده است و برای ارتباط شفاف و آسانتر واحدها با یکدیگر دستورالعملهای ارتباطی تهیه شده که در واحدها موجود است.
سالیانه ممیزی داخلی و خارجی بر اساس چک لیست های موجود با هماهنگی دفتر حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی انجام می گیرد.ضمنا مدلهای مدیریتی خواسته شده از وزارتخانه در این مرکز پیگیری می گردد.
اعتبار بخشی
مقدمه :
امروزه در اغلب کشورها بدون توجه به وسعت و ثروت آنها به بهداشت جامعه و چگونگی ارایه مراقبت های بهداشت درمانی موضوعی مهم به شمار می رود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تلاش برای ایجاد یک نظام مراقبت از سلامت برای برآوردن نیازهای اصلی جامعه هستند . استانداردهای بین المللی اعتبار بخش کمسیون مشترک در سطح جهان ابزارهای منحصر بفردی هستند که جهت اندازه گیری کیفیت مراقبت از بیمار طراحی شده اند . در این زمینه تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که استانداردهای بین المللی اعتبار بخشی چارچوبی را فراهم می آورد که می تواند به عنوان مدل رایج ارزیابی مراقبت های بهداشتی ،درمانی در سطح جهان باشد. در حال حاضر در کشور ما وزارت بهداشت سالیانه مراکز درمانی را با استفاده از استانداردهای بیمارستانی ارزیابی می کند و درجه بیمارستان ها بر مبنای آنها تعیین می گردد . با وجود این استانداردها و کسب درجه های 1 و2 هنوز بیمارستان ها فاقد کیفیت و کارایی مناسب هستند.در این مورد شاید بتوان سمت را در استانداردها و گزاره های ارزیابی جستجو کرد.
تعریف اعتبار بخش : به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استاندادهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد.
اعتبار بخشی یک فرایند است که در صورت پیوستن به مجموعه ای از الزامات و استانداردها که جهت بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت طراحی شده اند قادر به محاسبه و ارزیابی نظام مراقبت از سلامت می باشد و در حقیقت تعهدی آشکارتر در جهت بهبود کیفیت مراجعین ، مراقبت از بیمار ، اطمینان از محیط مراقبتی ایمن و فعالیتی مستمر برای کاهش خطراتی که بیماران و کارکنان را تهدید می کنند فراهم می نمایند.
اعتبار بخشی نوعی ارزشیابی است که هدف اصلی آن ارتقای کیفیت و تامین ایمنی خدمات می باشد و به سمت توانمندسازی پیش می رود.اعتبار بخشی یه همسو کننده و همسان ساز فرایندهاست.
اهداف اعتبار بخشی :
 • به رسمیت شناختن و اعطای پاداش به آن دسته از بیمارستان هایی که اثبات می کنند در حال ارزیابی و ارتقای کیفیت و ایمنی مراقبت هستند.
 •   اعطای پاداش مالی در آینده به آن دسته از بیمارستان هایی که در اعتبار بخشی موفق شده اند.
 •  بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت و خدمات
 •  افزایش اعتماد عمئمی به مراقبت سلامت در بیمارستان
 •  کسب افتخار ملی در سیستم های ارائه کننده سلامت
مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتبار بخش ملی
 • برنامه استراتژیک
 • برنامه عملیاتی
 • برنامه بهبود کیفیت و جمع آوری و تحلیل داده ها
 • برنامه مدیریت خطر
 • مستندسازی (شامل خط مشی ها و روش ها ، شرح شغل ، فرم ها ، بچه ها، کمیته ها ، چک لیست ها و...)
 • جست و جوی اینترنتی و بررسی شواهد علنی کار تیمی
 • مهارت های رهبری
 • مهارت های ارتباطی
 • ایمنی بیمار و کارکنان
 • رعایت حقوق بیمار
ابزار اعتبار بخشی:
 
 • مستند سازی
 • مصاحبه
 • نمونه گیری
 •      مشاهده