بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

افتتاح واحد معاونت آموزشي -پژوهشي

افتتاح واحد معاونت آموزشي -پژوهشي باحضور جمعي از اساتيد و پزشكان ،جهت ارتقا وبهبود كيفيت آموزش وارتقا سطح علمي بيمارستان

[Atorpatdate] 3575 خبر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت