ايمني بيمار

ایمنی بیمار

استاندارهای ایمنی بیمارمجموعه ای از الزامات هستند که بر اساس اجرای برنامه ایمنی در سطح بیمارستان حیاتی می باشند. هدف نهایی برنامه ایمنی ، ارتقاء سطح ایمنی بیمار در بیمارستانها و ایجاد شرایطی است که منجر به خدمات ایمن تر و متعاقب آن محافظت جامعه از آسیب های قابل اجتناب و کاهش عوارض ناخواسته در محیط بیمارستان شود.