تعرفه های بیمارستان

تعرفه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

1,266,000

اتاق دو تخته

1,266,000

اتاق عمومی

1,266,000

ای سی یو

5,874,000

سی سی یو

2,937,000

پست سی سی یو

1,266,000

تخت نوزاد وكات

634,000

انکوباتور

886,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

1,266,000

تخت همراه خصوصي

616,000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

95,200

کا بیهوشی

95,200

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5,280,000

اتاق دو تخته

4,224,000

اتاق عمومی

2,816,000

ای سی یو

8,800,000

سی سی یو

6,160,000

پست سی سی یو

4,840,000

تخت نوزادوكات

1,980,000

انکوباتور

2,816,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7,000,000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

370,000

کا بیهوشی

330,000

 تعرفه آزاد و تعرفه بیماران غیرایرانی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5,704,000

اتاق دو تخته

4,568,000

اتاق عمومی

3,040,000

ای سی یو

9,504,000

سی سی یو

6,656,000

پست سی سی یو

5,224,000

تخت نوزادوكات

1,980,000

انکوباتور

2,140,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7,704,000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

410,000

کا بیهوشی

410,000

بخش ها