تعرفه های بیمارستان _ سال 1400

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

2,096,000

15,651,200

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

2,096,000

18,781,440

تخت اتاق دو تخته 

2,096,000

10,820,000

تخت اتاق عمومی

2,096,000

7,728,800

تخت ICU

9,727,000

28,000,000

تخت NICU

9,727,000

28,000,000

تخت CCU

4,864,000

17,775,200

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

4,864,000

21,330,240

تخت Post CCU

2,096,000

13,911,200

تخت نوزاد 

1,049,000

5,749,600

 تخت انکوباتور

2,096,000

8,212,000

 تخت كات

2,096,000

8,212,000

تخت همراه خصوصي به همراه غذا

0

2,078,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

13,525,000

15,651,200

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

13,525,000

18,781,440

تخت اتاق دو تخته

13,525,000

0

تخت اتاق عمومی

9,660,000

0

تخت ICU

34,776,000

0

تخت NICU

34,776,000

0

تخت CCU

22,219,000

0

تخت Post CCU

17,389,000

0

تخت CCU + خدمات ويژه 

22,219,000

21,330,240

تخت نوزاد

6,764,000

0

تخت انکوباتور

9,660,000

0

تخت كات

9,660,000

0

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

15,651,200

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

18,781,440

تخت اتاق دو تخته

10,820,000

تخت اتاق عمومی

7,728,800

تخت ICU

28,000,000

تخت NICU

28,000,000

تخت CCU

17,775,200

تخت Post CCU

13,911,200

تخت CCU + خدمات ويژه 

21,330,240

تخت نوزاد

5,749,600

تخت انکوباتور

8,212,000

تخت كات

8,212,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

بخش ها